Den positiva försäljningstrenden fortsatte i september med en ökning på 4% mot föregående år Koncernens försäljning uppgick till 27,6 Mkr jämfört med 26,5 Mkr motsvarande period föregående år. Det är andra månaden efter utbrottet av COVID -19 som bolaget överträffar föregående års försäljning på månadsbasis.

Att koncernen ökar sin försäljning trots det rådande läget i marknaden med nedstängning på vissa marknader, ändrade kundströmmar, och fortsatt lägre försäljning inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept i relation till läget före utbrottet av COVID-19 påvisar en styrka i bolaget.  

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i den sammanslagna koncernen har under 2020 marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret 2019 omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.