Rootfruitkoncernens försäljning i juli månad uppgick till 26,6 mkr jämfört med 28,0 mkr motsvarande period föregående år. En försäljningsminskning i månaden om ca 5% mot föregående år.

Den pågående pandemin med nedstängning på vissa marknader och förändring av kundbeteenden har fortsatt viss påverkan på bolagets försäljningsutveckling på lösvikt.

Trots rådande läge med nedstängning av gränshandeln som normalt går starkt under juli, och ett mer begränsat inrikesresande än under ett normalår pga. reserestriktioner, har bolaget slagit försäljningsrekord med våra härproducerade Gårdschips i juli månad. Det förpackade sortimentet under varumärket Exotic Snacks uppvisar också en tillväxt mot föregående år. Bolaget erfar en återhämtning med Exotic Snacks lösviktskoncept och särskilt på större butiker jämfört med den momentana inbromsningen av efterfrågan i samband med utbrottet av Covid-19.

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i koncernen har marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret omklassificerats från en reduktion av nettoförsälj-ningen till omkostnader.