Ny uppdatering med anledning av COVID-19

Vi uppdaterar marknaden regelbundet med relevant information avseende effekter av COVID-19. I samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1 2020 den 19 maj kommer vi att uppdatera prognosen för helåret 2020.

Den 16 mars, respektive den 9 och 17 april, har Rootfruit lämnat uppdateringar till marknaden med anledning av utbrottet av COVID-19 och vidtagna åtgärder. Vi följer fortsatt utvecklingen noga och anpassar våra åtgärder efter rådande situation.

Kunder och konsumenter

Konsumenters efterfrågan på natursnacks i lösvikt har minskat och stabiliserats på en lägre nivå jämfört med före utbrottet av COVID-19. Efterfrågan på förpackade varor har samtidigt ökat inom dagligvaruhandeln.

Konstaterad tillfällig stängning i försäljningskanaler som underhållning, travel retail, gränshandel pågår fortsatt.

Koncernen förväntar sig en minskad försäljning under andra kvartalet och en successiv återhämtning under andra halvåret. Det är dock svårt att värdera försäljningsutveckling givet osäkerheten i marknaden till följd av COVID-10. Marknadsföringsaktiviteter anpassas för att så effektivt som möjligt driva försäljning.

Medarbetare

Sjukfrånvaron inom koncernen är tillbaka på för verksamheten normala nivåer. Korttidspermitteringar har som tidigare kommunicerats införts och avhängigt utvecklingen kan behovet av korttidspermitteringar komma att öka.  Våra anställda gör ett fantastiskt jobb med att anpassa sig efter nya förutsättningar och fortsatt är det högsta prioritet att värna om medarbetare, kunder och konsumenters hälsa.

Koncernen har möjligt att vidta ytterligare kostnadsreducerande aktiviteter om förloppet med COVID-19 pågår en längre tid.

Inköp och produktion

I dagsläget erfar vi inte några väsentliga störningar i varuförsörjningskedjan. Under slutet av april har den svenska kronan stärkts efter att tidigare på kort tid kraftigt försvagats till följd av COVID. En starkare krona har en positiv inverkan på inköp av råvaror och andra insatsartiklar. Det är svårt att bedöma utvecklingen av den svenska kronan.

Med anledning av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 och möjliga statliga åtgärder är det för tillfället inte möjligt att förutse den fulla potentiella inverkan på koncernen.

Information till marknaden                                                                                                          

Rootfruit Scandinavia AB avser att uppdatera marknaden regelbundet med information avseende effekterna från COVID-19.

Denna information är sådan som Rootfruit Scandinavia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.