Rootfruits försäljning i december 2019 uppgick till 26,1 (21,9) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 19% i jämförelse med motsvarande period proforma 2018.

Ackumulerat för helåret 2019 uppgick försäljningen 317,4 MSEK (284,8 MSEK), en ökning med drygt 11% jämfört med samma period proforma föregående år.