Andra kvartalet april – juni 2019 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 79,9 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 71,7 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 MSEK.  Proforma andra kvartalet 2018 var EBITDA -0,3 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 0,6 MSEK jämfört med proforma -2,7 MSEK motsvarande period föregående år. 

Första halvåret januari – juni 2019

  • Nettomsättningen första halvåret upppgick till 153,5 MSEK vilket motsvarar en ökning med 11% jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018 på 137,8 MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar(EBITDA) uppgick till 7,1 MSEK. Proforma första halvåret 2018 var EBITDA -1,5 MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK jämfört med proforma -5,7 MSEK motsvarande period föregående år.
  • Styrelsen gör fortsatt bedömningen att koncernens EBITDA för helåret 2019 kommer ligga i den övre delen av intervallet 8-12 MSEK.

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic Snacks hade ingått i koncernen redan 2017.

Resultat per kvartal – proforma 2017-2018


VD har ordet

Stark utveckling för koncernen under andra kvartalet

Marknad och produkter 

Vi är en liten aktör på en stor snacksmarknad och med nya insikter om hur marknaden utvecklar sig ser vi potential att växa inom våra produktsegment lösvikt och förpackat. Enligt aktuell

statistik för snacks inom det förpackade sortimentet visar såväl nötter som chips tillväxt i volym. Den starkaste tillväxten ser vi inom det vi kallar smartsnacks som är bakade formade produkter.

Råvaran utgörs av Quinoa, Havre, Lins samt Hummus . Vår satsning är viktig främst på längre sikt då detta är ett nytt produktsegment med fokus på hälsa och funktion. Taktiskt är våra största

möjligheter till framgång en differentiering på marknaden genom att erbjuda konsumenter spännande smaker och produkter med god kvalitet. Med en stark bas för lönsam tillväxt, fortsätter bolaget utveckla nya premiumprodukter.

Under våren har nya produkter tagits fram för lanseringar under hösten. Ett nytt produktkoncept  ”Good to go”, under varumärket Exotic Snacks, lanseras nu för servicehandeln. Produktserien har fått listning på Axfood Närlivs vilket skapar förutsättningar för ökad distribution på servicehandeln. Också under varumärket Gårdschips har nya produkter tagits fram för lansering under hösten. Några förlanserades under festivalen Way Out West med ett positivt mottagande.

Ett spännande framtidsprojekt inom snacks som nyligen engagerat marknadssidan är ett samarbete mellan Rootfruit, Research Institutes of Sweden (RISE), KTH och Sydgrönt. Målsättningen är att öka den svenska självförsörjningen av livsmedel, att bättre ta tillvara på svenskodlade råvaror samt att driva konsumtionen mot hälsosammare snacksalternativ. Projektet är finansierat av Jordbruksverket och ingår i ett större sammanhang som syftar till att ta fram nya funktionella livsmedelsingredienser och produkter från svenska rotfrukter. Ambitionen är att inom ramen för projektet ta fram en ny produkt inom två år.

Försäljningsutveckling

Koncernens försäljning ökade med 11 % under kvartalet jämfört med försäljningen proforma andra kvartalet 2018. Bolaget har även under detta kvartal ett bra tillflöde av nya kunder inom lösviktssegmentet under varumärket Exotic Snacks vilket bidrar till tillväxten mot föregående år. Konceptet har uppdaterats och mottagits väl av marknaden vilket bland annat genererat nya affärer med enskilda kunder och kundgrupperingar. 

Försäljningen av lösvikt ökade med 17 % i perioden jämfört med proforma 2018 kvartal 2. Detta är en effekt av ett bra inflöde av nya kunder i kombination med att prisjusteringar från föregående år fått full effekt. Eftersom påsken låg i april i år bidrog även detta till stark försäljning inom lösvikt i kvartalet. 

Tillväxten på förpackade snacks under  Gårdschips och Exotic Snacks är god. Det förpackade ökade med 5 % mot föregående år proforma kvartal 2 2018.

Under första halvåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med 12 % och det förpackade sortimentet med 11 %. 

I Norge hari perioden ett samarbete etablerats med Sales Support för att driva utvecklingen av varumärket Gårdschips på marknaden. 

Rörelseresultatet före avskrivningar

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under andra kvartalet till 3,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 %. Rörelseresultatet före avskrivningar andra kvartalet proforma 2018 var -0,3 MSEK.

Förbättringen i rörelseresultat jämfört mot föregående år drivs dels genom ökad försäljning inom förpackat och dels genom inflöde av nya lösviktskunder samt av att de prisjusteringar som genomfördes under föregående år på grund av en försvagad svensk krona har fått full effekt. 

Koncernens rörelsekostnader har ökat i perioden jämfört med 2018 till följd av ökade driftskostnader i Laholm för att kunna producera smartsnacks i egen regi. Ökade försäljningsvolymer har påverkat kostnaderna för butiksplock och frakter. Säljkostnader har minskat i perioden till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för hela produktportföljen. Rootfruit hade före förvärvet av Exotic Snacks huvuddelen av uppdraget utlagt på extern säljkår.

Under första halvåret uppgick rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 7,1 MSEK jämfört med -1,5 MSEK proforma 2018.

Fokus på tillväxt och lönsamhet och att sätta plattformen för framtiden 

Vi har kommit halvvägs på detta kalenderår och det är dags för andra halvlek. Fokus är på tillväxt och lönsamhet samt på  områden viktiga för att realisera koncernens finansiella mål. Att lyckas med produktutveckling inom båda produktsegment är avgörande, varför mycket kraft läggs här.  

En stor potential är en ökad distribution av befintliga produkter. För att stötta tillväxten inom respektive produktsegment och varumärke görs samtidigt marknadsinvesteringar för att öka synlighet mot konsumenter. 

Ett tredje fokusområde är det pågående integrationsarbetet som bland annat innefattar byte av affärssystem inom Rootfruit-delen för att få ett gemensamt affärssystem inom hela koncernen. Implementeringsarbetet kommer att fortgå under återstoden av året. Målsättningen är att få en ny plattform på plats för att kunna harmonisera processer, utveckla och effektivisera delar av verksamheten samt få ökad kontroll.  Övergripande löper våra integrationsprojekt på enligt plan.

Ett fjärde fokusområde är vår produktionsanläggning i Laholm, där översyn sker för att säkra en effektiv och kvalitativ tillverkning över tid. Ambitionen är att få ut skalfördelar när det är möjligt, utan att kompromissa  på att vara en aktör vars framgång ligger i att hela tiden komma med nya produkter. En flexibilitet krävs i produktionen, vilket erhålls genom de åtgärder som nu planeras för. 

Nu kommer höst med nya skördar på en del råvaruprodukter. Successivt kommer nya råvaruavtal att tecknas på nya villkor. Vi följer även noga hur den svenska kronan utvecklar sig mot EUR respektive USD och kommer även här värdera prisjusteringar beroende på valutautvecklingen. Under perioden har vi aviserat marknaden en prissänkning pga prisutvecklingen på vissa råvaror, vilket delvis kompenseras av en prishöjning pga försvagning av den svenska kronan. Netto innebär justeringarna en sänkning av priserna mot marknaden vilka träder i kraft under tredje kvartalet. 

Vi är inne i ett omställningsår där två mindre företag blir ett och resan har bara börjat.  

Framtida utsikter i koncernen – uppdaterad bedömning

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 MSEK för helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12 MSEK.

Styrelsen gör bedömningen att koncernens EBITDA kommer ligga i den övre delen av intervallet 8-12 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden 

  • Inga övriga väsentliga händelser utöver den ordinarie verksamheten har inträffat efter balansdagens utgång.

Exempel på nylanseringar under hösten


Finansiell översikt koncernen andra kvartalet 

Försäljning

Koncernens försäljning andra kvartalet 2019 var 79,9 MSEK jämfört med proforma 71,7 MSEK samma period föregående period. Den totala försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet lösvikt med 17 % och för påspackat med 5 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 29,6 MSEK andra kvartalet i år jämfört med proforma 22,4 MSEK samma period 2018. Eftersom samtliga Exotic Snacks produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var 2,7 % högre andra kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För USD ökade genomsnittskursen med hela 9,0 % under motsvarande period.

Minskningen av koncernens bruttomarginal 2019 jämfört med redovisade siffror för tidigare år beror på förändrad produktmix.

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden april – juni 2019 uppgick till 3,2 MSEK jämfört med proforma -0,3 MSEK samma period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 3,7 MSEK jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade butiksplockkostnader.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet under andra kvartalet var 0,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,4 MSEK varav 8,6 MSEK är hänförligt till minskat rörelsekapital. Under kvartalet minskade koncernens räntebärande skulder med 3,0 MSEK

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 10,6 MSEK den 30 juni 2019. Koncernen hade räntebärande skulder på 43,6 MSEK vid utgången av kvartalet. 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 7,1 MSEK (0,0) under kvartalet främsta avseende en produktionslina för tillverkning av smartsnacks i Laholm.

Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 1,7 MSEK (proforma 1,6) varav 0,8 MSEK avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 60,4 MSEK 30 juni 2019. Apportemissionen i samband med förvärvet av Exotic Snacks ökade koncernens egna kapital med 37,3 MSEK.

Finansiell översikt koncernen första halvåret

Koncernens försäljning första halvåret 2019 var 153,5 MSEK jämfört med proforma 137,8 MSEK samma period föregående period. 

Bruttovinsten uppgick till 57,6 MSEK vilket översteg proforma föregående år med 13,6 MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för årets första sex månader var 7,1 MSEK jämfört med proforma -1,5 MSEK motsvarande period 2018. 


Resultaträkning i sammandrag


Balansräkning i sammandrag


Kassaflödesanalys i sammandrag


Nyckeltal i sammandrag


Aktien och aktieägare

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 juni 2019 till 13 251 653 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas påSpotlight sedan 1 december 2014 under aktiesymbolen ROOT. Under andra kvartalet 2019 handlades aktien till lägst 5,82 kr och till högst 8,30 kr. 

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Kommande rapporter

Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2019:

Delårsrapport Q3                    2019-11-15

Bokslutskommuniké 2019      2020-02-27