Första kvartalet januari – mars 2019 

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 73,5 MSEK (66,1) vilket motsvarar en ökning med 11 % jämfört med nettoomsättningen för samma period proforma 2018.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,9 MSEK.  Jämför proforma 2018 (-1,2) MSEK.
  • Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK. Jämför proforma 2018 (-2,9) MSEK. 

Med proforma avses Rootfruit inklusive Exotic Snacks som om Exotic Snacks hade ingått i koncernen redan 2018.

Nyckeltal per kvartal Rootfruit-koncernen


VD har ordet  

Bra tillväxt inom Rootfruitkoncernen och ett starkt resultat första kvartalet

Marknad  

Sedan årsskiftet erbjuder vi marknaden en bredare portfölj av produkter inom segmenten natursnacks på lösvikt under varumärket Exotic Snacks och förpackade snacksprodukter under varumärkena Exotic Snacks och Gårdschips. Under varumärket Gårdschips introducerades under föregående år s k smartsnacks som innebar en breddning mot bakade produkter där råvaran inte utgörs av potatis. Konkurrensen inom såväl lösviktssegmentet som förpackat är intensiv. Inom smartsnacks erfar vi att fler och nya aktörer försöker etablera sig och vi har som tydlig målsättning i koncernen att säkra upp och öka vår distribution här.

Försäljning

Rootfruitkoncernens försäljning ökade med 11 % under kvartalet jämfört med försäljningen proforma 2018 för första kvartalet. Vi har ett bra tillflöde av nya kunder inom lösviktssegmentet under varumärket Exotic Snacks. Vi ser även god tillväxt på förpackat snacks under våra varumärken Gårdschips och Exotic Snacks. På det förpackade ökar vi 18 % mot föregående år proforma kvartal 1 2018.

Försäljningen av lösvikt ökade med 6 % i perioden jämfört med proforma 2018 kvartal 1, delvis till följd av ett bra inflöde av nya kunder i Sverige och Finland och delvis till följd av att prisjusteringar från föregående år fått full effekt. 

Vi har på motsvarande sätt som föregående år haft marknadsinvesteringar och uppstartskostnader i perioden för att introducera våra nyheter och för att driva försäljning.

Rörelseresultatet

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3,9 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4%. Rörelsemarginalen första kvartalet proforma 2018 var -1,2 MSEK.

Förbättringen i rörelseresultat jämfört mot föregående år drivs dels genom ökad försäljning inom förpackat, dels genom inflöde av nya lösviktskunder samt av att de prisjusteringar som genomfördes under föregående år pga en försvagad svensk krona har fått full effekt. Även de prisjusteringar som aviserades i höstas pga ökade råvarupriser på potatis har genomförts i marknaden och fått effekt. 

I samband med att vi installerat en ny produktionslina för smartsnacks i Laholm och producerar i egen regi, har vår bruttomarginal förbättrats på dessa produkter. Vi har nu också kapacitet att producera stora volymer i takt med att vi växer. Våra totala driftskostnader i produktionen i Laholm har ökat mot föregående år till följd av uppstart av egenproduktion av smartsnacks och utökade lokaler. 

Under perioden har kostnader för butiksplock ökat jämfört med första kvartalet 2018 medan våra säljkostnader har minskat. Säljkostnaderna har minskat till följd av att koncernen sedan årsskiftet har en gemensam säljorganisation för hela produktportföljen, där Rootfruitkoncernen tidigare lade ut delar av uppdraget på extern säljkår.

Vi är igång i ny tappning med fokus på tillväxt och lönsamhet 

Som kommunicerats i samband med att bokslutskommunikén publicerades, har vi ett spännande år framför oss och har nu varit i gång i nygammal tappning under ett kvartal. Säljkåren har sedan mitten av januari erbjudit marknaden en bredare produktportfölj och har fått ett positivt bemötande hos kunder både på central och på lokal nivå. Vi har delvis bemannat upp säljkåren för att ha förutsättningar att bearbeta marknaden på det sätt vi önskar. 

Det är glädjande att konstatera att vårt förpackade sortiment fortsätter att växa. Inom lösvikt ser vi inte en lika stark organisk tillväxt, men tillflödet av nya kunder bidrar till att vår affär växer. Med ett kvartal bakom oss ser vi hur vi presterar bra inom våra respektive segment och varumärken och var vi kan förbättra oss ytterligare. Fokus framåt är att leverera på planlagda ambitioner för året.

Som planerat pågår ett integrationsarbete för att få den nya organisationen på plats och realisera de samordningsvinster som identifierats inom olika områden. Integrationsprocessen löper på enligt plan. 

Vi erfar sjunkande råvarupriser på världsmarknaden på en del importprodukter liksom ökning på andra. Avhängigt utvecklingen kommer vi under året att justera våra priser mot marknaden. Vi följer noga hur den svenska kronan utvecklar sig mot EUR respektive USD och kommer även här värdera prisjusteringar beroende på valutautvecklingen.

Framtida utsikter i koncernen – uppdaterad bedömning

I samband med att bokslutskommunikén publicerades bedömde styrelsen för Rootfruit att den nya koncernen med stabila råvarupriser och en stabil svensk krona skulle nå en omsättning om 300-315 MSEK för helåret 2019. Vidare förväntades koncernens helårsresultat före avskrivningar och räntekostnader (EBITDA) ligga i intervallet 8-12 MSEK.

Styrelsen gör nu bedömningen att koncernens EBITDA kommer att ligga i den övre delen av intervallet 8-12 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Rootfruit Scandinavia AB har genomfört förvärvet av Exotic Snacks AB. Köpeskillingen för Exotic Snacks uppgick till 60 MSEK, varav 20 MSEK betalades kontant och resterande del med aktier i Rootfruit Scandinavia AB. Kontantdelen finansierades med medel från företrädesemissionen som genomfördes under hösten samt genom förvärvslån från externt kreditinstitut. Finansieringen genom aktier i Rootfruit Scandinavia AB innebar att Exotic Snacks aktieägare via en apportemission även erhöll 5 213 764 aktier i Rootfruit Scandinavia AB som ersättning för aktierna i Exotic Snacks AB. 
  • Anna Wallin Krasse, delägare och VD för Exotic Snacks AB, utsågs till ny VD för Rootfruit Scandinavia AB och för den nya koncernen. 
  • Nya produkter under varumärket Gårdschips smartsnacks samt Dill & Parmesan potatischips lanserades vecka 4 2019. 
  • Nya smaksatta cashewprodukter under varumärket Exotic Snacks lanserades vecka 4 2019. 
  • Produktionslina för Gårdschips smartsnacks har installerats i Laholm och produktionen är igång i egen regi. 

Väsentliga händelser efter perioden

  • Inga väsentliga händelser utöver den ordinarie verksamheten har inträffat efter balansdagens utgång. 

Finansiell översikt koncernen 

Försäljning

Koncernens försäljning första kvartalet 2019 var 73,5 MSEK jämfört med proforma 66,1 MSEK samma period föregående period. Den totala försäljningsökningen var 11 % fördelat på en ökning för segmentet lösvikt med 6 % och för påspackat med 18 %.

Bruttovinst

Bruttovinsten uppgick till 28,0 MSEK första kvartalet i år jämfört med proforma 21,6 MSEK samma period 2018. Eftersom samtliga Exotic Snacks produkter importeras har utvecklingen av den svenska kronan stor påverkan på företagets inköpspriser. Genomsnittskursen för EUR var 4,5 % högre första kvartalet i år jämfört med samma period 2018. För USD ökade genomsnittskursen med hela 13,1 % under motsvarande period.

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultatet för perioden januari – mars 2019 uppgick till 3,9 MSEK jämfört med proforma -1,2 MSEK samma period föregående år. Rörelsekostnaderna har ökat med 1,3 MSEK jämfört med 2018 vilket främst är hänförligt till ökade butiksplockkostnader.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet under första kvartalet var negativt -15,2 MSEK. Detta beror främst på utbetalningen av 20,0 MSEK till Exotic Snacks aktieägare i samband med förvärvet. Även rörelsekapitalet i form av varulager och kundfordringar ökade säsongsmässigt under kvartalet.  

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick till 10,3 MSEK den 31 mars 2019. Koncernen hade räntebärande skulder på 46,6 MSEK vid utgången av kvartalet. 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick till 61,9 MSEK (0,0) under kvartalet varav 59,0 MSEK är hänförligt till övervärdet vid förvärvet av Exotic Snacks i form av företagets varumärke.

Avskrivningar

Under kvartalet har resultatet belastats med avskrivningar på 1,6 MSEK (0,2) varav 0,8 MSEK avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick till 60,1 MSEK 31 mars 2019. Apportemissionen i samband med förvärvet av Exotic Snacks ökade koncernens egna kapital med 37,3 MSEK.

Resultaträkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag

Nyckeltal i sammandrag


Aktien och aktieägare

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 mars 2019 till 13 251 653 fördelat på ca 1 000 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas påSpotlight sedan 1 december 2014 under aktiesymbolen ROOT. Under första kvartalet 2019 handlades aktien till lägst 6,04 kr och till högst 7,80 kr. 

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas i optionsprogrammet kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 2,6 %.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.   

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2019-05-24 i Laholm.

Kommande rapporter

Den fullständiga årsredovisningen finns tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida sedan 2019-05-03. Följande tillfällen för offentliggörande av kvartalsrapporter 2019:

Halvårsrapport                     2019-08-29

Delårsrapport Q3                 2019-11-15

För frågor om delårsrapporten och bolaget kontakta:

Anna Wallin Krasse, VD

E-post:anna.wallin-krasse@rootfruit.se

Telefon: 0705-125530

Rootfruit Scandinavia AB (publ)

556717-1185

(ROOT)

Industrigatan 23

312 34  Laholm

Telefon: 0430-134 40

E-post: info@rootfruit.se      Hemsida:www.rootfruit.se