Bra tillväxt i kvartalet för Gårdschips vilket driver den totala tillväxten

Fjärde kvartalet oktober – december 2022

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5% till 83,3 MSEK jämfört med 79 MSEK för samma period 2021.
 • Bruttomarginalen minskade till 36,7 % (41,0%).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade 35,8 % till 2,5 MSEK (1,8 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-1,5 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,7 MSEK (1,4 MSEK).

 

Helår 2022

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 324,1MSEK (321,8 MSEK).
 • Bruttomarginalen var 37,7% (42,9%).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5 MSEK (16,8 MSEK).
 • Resultat före skatt minskade till -8,9 MSEK (3,8 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,4 MSEK (8,6 MSEK).

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Gårdschips fabrik i Laholm har byggts ut med ytterligare lagerutrymme och en fritös med högre kapacitet, vilket utökar produktionskapaciteten med 50 % och möjliggör lägre kostnader i takt med att den nya produktionsapparaten trimmas in.

 

Väsentliga händelser efter 31 december

 • Avtal har slutits om ytterligare automatisering i Laholm med införandet av en automatisk pallrobot och plastrobot, vilket höjer maximal produktionstakt och sänker behovet av manuellt arbete, särskilt på natten. Beräknad installation kvartal
 • En packlina för nötter har beställts till Länna för att förbättra bruttovinst och transportekonomi, samt minska lagerbindning. Flexibiliteten och hastigheten med vilken nya produkter kan lanseras och testas i marknaden kommer också att påverkas positivt.
 • Ett nytt samarbetsavtal har slutits med Trade & Distribution Norway AS angående den norska marknaden. De kommer i fortsättningen att distribuera och marknadsföra Premium Snacks produkter på den norska marknaden.

 

Hela rapporten finns på bolagets hemsida: https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

Bilaga: SNX Bokslutskommunike 2022

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com.

Informationen är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.