Koncernen växer något drivet av god tillväxt för Gårdschips, men resultatet tyngs tillfälligt av snabba kostnadsökningar på insatsvaror och energi som under kvartal två inte kompenserats av högre utpriser till kund

Andra kvartalet april – juni 2022

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021.
  • Bruttomarginalen minskade till 35,3 % (43,1 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,3 MSEK (6,3 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -4,8 MSEK (3,1 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -6,0 MSEK (3,4 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
Under juni månad slog Gårdschips försäljningsrekord. Gårdschips nettoomsättning uppgick till 10,7 MSEK vilket innebar att det tidigare försäljningsrekordet från juli 2021 utraderades. Det fortsatta kriget i Ukraina har drivit upp råvarupriser och frakter samtidigt som den svenska kronan har försvagats mot både USD och EUR. Nödvändiga prishöjningar har aviserats.

Henrik Strinning utsågs till ny VD för Premium Snacks AB i april. Han började tjänsten den 7 juni. Henrik Strinning har erfarenhet från dagligvaruhandeln samt HORECA. Tidigare arbetsgivare inkluderar Coop, Compass Group och Picard.

Peter Näslund Svartling utsågs till ny CFO för Premium Snacks AB i juni. Tidigare arbetsgivare inkluderar Deloitte, The ABSOLUT Company, Spendrups, The Coca-Cola Company och Systembolaget.

Väsentliga händelser efter 30 juni

  • Inga väsentliga händelser

Resultatprognos för helåret 2022

Styrelsen prognosticerar stigande omsättning men försämrat resultat för helåret 2022 jämfört med 2021. Detta på grund av ökade råvarupriser, frakter och valuta. Prishöjningar och kostnadsbesparingar kommer återställa resultatet under andra halvan av året.

Bilaga Delårsapport, kvartal 2 2022

SNX_Delårsrapport Q2 2022