Stark resultatutveckling i första kvartalet

Första kvartalet januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade till 76,1 MSEK jämfört med 81,9 MSEK för samma period 2020.
  • Bruttomarginalen ökade till 41,5 % (34,9 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 2,7 MSEK (0,8 MSEK).
  • Resultat före skatt ökade till -0,5 MSEK (-2,0 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -5,0 MSEK (6,5 MSEK).

Väsentliga händelser under perioden

  • Vid början av 2021 inledde Premium Snacks ett fördjupat samarbete med den danska livsmedelsgrossisten Dagrofa där Gårdschips kompletta sortiment av premiumchips samt functional snacks blivit tillgängliga för samtliga butikskedjor hos grossisten. Fr o m februari 2021 har Premium Snacks fasta listningar av artiklar på Dagrofas butikskedja Meny med 134 butiker.
  • Under januari lanserade Exotic Snacks tre lösviktartiklar och tre påsar. Samtidigt lanserade Gårdschips två nya chipssmaker.
  • I början av året tecknade Premium Snacks ett nytt 3-årsavtal med ICA Maxi Öst, en gruppering av 17 Maxi butiker i Storstockholmsområdet.
  • Under mars månad förlanserades premiumschips i stora påsar om 240 g med klassiska smaker för att möta en ökad efterfrågan i marknaden.

Väsentliga händelser efter 31 mars

  • Koncernens nettoomsättning i april uppgick till 26,6 MSEK jämfört med 24,0 MSEK samma månad föregående år vilket motsvarar en ökning med 10,8 %.

Resultatprognos för helåret 2021

Styrelsen står fast vid tidigare lämnad prognos för helåret att omsättningen för helåret 2021 kommer att överstiga 330 MSEK samt att koncernens EBITDA bedöms nå minst 20 MSEK. Bedömningen grundas på antagande om en stabil svensk krona och att effekten av Corona-pandemin på Exotic Snacks lösviktskoncept mattas av under året.

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 kl. 08:00 CET.

Läs hela rapporten här:

SNX Delårsrapport Q1 2021