Premium Snacks Nordics AB (publ) (”Premium Snacks” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till tisdagen den 14 december 2021.

 

Premium Snacks har erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Frist North Growth Market är planerad till den 14 december 2021. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 13 december 2021.

Premium Snacks har varit listat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har sedan dess genomgått en stark verksamhetsutveckling genom utökad produktportfölj och etablering på nya marknader. Styrelsen för Premium Snacks gör en sammantagen bedömning att en listning av Bolagets aktier vid Nasdaq First North Growth Market medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Detta sker genom en förväntad förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Listningen vid Nasdaq First North Growth Market bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling och bedöms medföra bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Premium Snacks aktieägare. Nasdaq är ett globalt och välrenommerat varumärke som bedöms öka marknadens kännedom om bolaget och därigenom inverka positivt på bolagets fortsatta utveckling. Jag vill tacka Spotlight Stock Market för ett bra samarbete under åren som gått.”, säger styrelseordförande Hans Berggren.

Nasdaqs beslut är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet SNX med nuvarande ISIN-kod SE0006260865. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

 

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Premium Snacks hemsida, www.premiumsnacksnordic.com.

Premium Snacks har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

Läs hela pressmeddelandet här!

Pressmeddelande Premium Snacks Nordic _211129 Avsikt om listbyte

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, t f VD
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 6824666

 

Hans Berggren, styrelseordförande
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0) 70 3344567