Det första kvartalets försäljningen översteg föregående års försäljning med +17,1%.

 

Första kvartalet januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 17 % till 83 MSEK jämfört med 70,9 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen minskade till 38,3 % (39,5 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 2,8 MSEK (-1,1 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-4,5 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,2 MSEK (-4 MSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Beslut om att installera packlina i Länna.

 

Väsentliga händelser efter 31 mars

  • Packlina för nötter installeras innan sommaren i Länna.
  • Fortsatt automatisering av chipstillverkningen i Laholm.

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen bedömer, med antaganden om stabila råvarupriser, stabil svensk krona och nuvarande omvärldssituation, att koncernen för helåret 2023 skall uppnå en omsättning över 350 MSEK vilket innebär en tillväxt om ca 8% jämfört med 2022 samt en EBITDA marginal om ca 5%.

Delårsrapport 1 2023 i sin helhet finner du här:

SNX Delårsrapport Q1 2023

 

Fullständig delårsrapport finns att läsa på bolagets hemsida, se länk: https://premiumsnacksnordic.com/investor-relations/finansiella-rapporter/

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

 

 

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08.00 CET.