Fortsatt försäljningstillväxt drivet av chips och påsförpackade nötter samt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år trots försvagad krona.

Första kvartalet april – juni 2023

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade 5,5 % till 90,6 MSEK jämfört med 85,9 MSEK för samma period 2022.
  • Bruttomarginalen ökade till 39,3 % (35,3 %).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 1,3 MSEK (-1,3 MSEK).
  • Resultat före skatt uppgick till -2,6 MSEK (-4,8 MSEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 4,6 MSEK (-6 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

  • Fullt sortiment av Gårdschips är listat på Coop från midsommar med positiva effekter på försäljningen under andra halvåret.
  • Förpackningslinan i Länna har installerats och provkörts innan sommaren. Reguljär produktion startar under augusti då pack av delar av den påspackade volymen successivt flyttas från Europa.

Väsentliga händelser efter 30 juni

  • Sista steget i automatiseringen av chipsfabriken i Laholm slutförs under sensommaren.

Resultatprognos för helåret 2023

Styrelsen bedömer, med antaganden om stabila råvarupriser, stabil svensk krona och nuvarande omvärldssituation, att koncernen för helåret 2023 skall uppnå en omsättning över 350 MSEK vilket innebär en tillväxt om ca 8% jämfört med 2022 samt en EBITDA marginal om ca 5%.

Läs hela delårsrapporten här. 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB
E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 549 59 78

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

”Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank”, fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08.00 CET.