Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar
härmed till extra bolagsstämma.
Datum: 12 oktober 2020
Tid: 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha
skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats: Exotic Snacks ABs huvudkontor, Speditionsvägen 36 i Skogås.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per måndagen den 5 oktober 2020, och
dels anmäla sitt deltagande per e-post till hannah@rootfruit.se alternativt telefon
+46 430-134 40 senast den 5 oktober 2020.
Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under adress: Rootfruit Scandinavia AB, Kullsgårdsvägen 18, 312 34 Laholm.
Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får
anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas
för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering ska vara verkställd senast den 5 oktober 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt
önskemål.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av Bolagsordningen
7. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga
för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
7. Ändring av Bolagsordningen
Koncernen innehåller genom sammanslagningen med Exotic Snacks 2019
verksamheter med annan inriktning som behöver inkluderas bättre i
moderbolagets firma. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämma fattar
beslut om ändring av bolagets firma enligt bolagsordningen att vara Premium
Snacks Nordic AB (publ) istället för som tidigare Rootfruit Scandinavia AB (publ).
Förslag ny lydelse

§1 Bolagets firma ska vara Premium Snacks Nordic AB
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av rösterna som är företrädda vid stämman.

Övrig information
Förslag på ny Bolagsordning hålls tillgänglig hos bolaget, Kullgårdsvägen 18 i
Laholm from den 12 september 2020, och sänds till de aktieägare som så önskar
och uppger sin post- eller mailadress. Denna handling samt fullmaktsformulär
kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.rootfruit.se senast
den 12 september.

__________________
Skogås i September 2020
Rootfruit Scandinavia AB
Styrelsen