Rootfruit Scandinavia: Kommuniké från årsstämma 2020-06-15
• Hans Berggren valdes till ordförande att leda årsstämman.
• Vid stämman var 5 411 275 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 41% av rösterna.
• Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter
samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
• Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att
de till förfogande vinstmedel 51 764 610 kr – disponeras så att 51 764 610 kr överföres i ny räkning.