Den positiva försäljningstrenden fortsatte i september med en ökning på 4% mot föregående år Koncernens försäljning uppgick till 27,6 Mkr jämfört med 26,5 Mkr motsvarande period föregående år. Det är andra månaden efter utbrottet av COVID -19 som bolaget överträffar föregående års försäljning på månadsbasis.

Att koncernen ökar sin försäljning trots det rådande läget i marknaden med nedstängning på vissa marknader, ändrade kundströmmar, och fortsatt lägre försäljning inom ramen för Exotic Snacks lösviktskoncept i relation till läget före utbrottet av COVID-19 påvisar en styrka i bolaget.

Som ett led i att harmonisera redovisningsprinciperna i den sammanslagna koncernen har under 2020 marknadsrabatter på chips och smartsnacks för 2020 och jämförelseåret 2019 omklassificerats från en reduktion av nettoförsäljningen till omkostnader.

Läs mer

Pressmeddelande Rootfruit Scandinavia Försäljning sept 2020_