Gårdschips fortsätter sin tillväxtresa, årsprognosen justeras ned mot bakgrund ökade råvarupriser och valutaförändringar.

Första kvartalet januari – mars 2022
• Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021.
• Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %).
• Rörelseresultatet före avskrivningar minskade till -1,1 MSEK (2,7 MSEK).
• Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (-0,5 MSEK).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till -4,0 MSEK (-5,0 MSEK).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022
Kriget mellan Ryssland och Ukraina som bröt ut i slutet av februari kommer att innebära ökade råvarupriser under 2022

Väsentliga händelser efter 31 mars
Henrik Strinning utsågs till ny VD för Premium Snacks Nordic AB i april. Han börjar tjänsten den 7 juni. Henrik Strinning har erfarenhet från dagligvaruhandeln och HoReCa. Tidigare arbetsgivare inkluderar Coop, Compass Group och Picard.

Resultatprognos för helåret 2022
Mot bakgrund av ökade råvarupriser och valutaförändringar har styrelsen beslutat att revidera ned prognosen. Den nya prognosen är i linje med utfallet för rullande tolv månaders utfall, dvs en omsättning på 317 MSEK och en EBITDA på 13 MSEK.

 

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Magnus Agervald, t f VD, Premium Snacks Nordic
E-post: magnus.agervald@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 68 246 66

Hans Berggren, Styrelseordförande Premium Snacks Nordic AB
E-post: hans.berggren@premiumsnacksnordic.com
Mobil: +46 (0)70 33 445 67

 

 

Om Premium Snacks Nordic AB
Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Premium Snacks Nordic AB  innehar Eric Penser, som nås på certifiedadviser@penser.se  
respektive 08-463 83 00,  uppdraget som Certified Adviser.”

 

 

Bilaga: Delårsrapport kvartal 1 2022

SNX_Delårsrapport Q1 2022

 

 

Denna information är sådan som Premium Snacks Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08.00 CET.