Stark resultatutveckling i tredje kvartalet

Tredje kvartalet juli – september 2020

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 81,4 MSEK jämfört med 82,6 MSEK för samma period 2019
 • Bruttomarginalen ökade till 39,2 % (36,1 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,9 MSEK (2,1 MSEK).
 • Resultat före skatt ökade till 2,9 MSEK (–0,3 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,3 MSEK (2,7 MSEK).

 

Första nio månaderna januari – september 2020

 • Nettoomsättningen första nio månaderna uppgick till 239,9 MSEK (240,1 MSEK).
 • Bruttomarginalen var 37,7 % (38,1 %).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 10,5 MSEK (9,2 MSEK).
 • Resultat före skatt minskade till 1,5 MSEK (2,1 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 15,0 MSEK (6,2 MSEK).

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Under kvartalet har en succesiv återhämtning av försäljning av lösvikt inom ramen för Exotic Snacks lösviktkoncept ägt rum.
 • Den svenska kronan har stärkts mot USD och EUR vilket har påverkat inköpspriser för råvara positivt.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 12 oktober genomfördes en extra bolagsstämma i moderbolaget Rootfruit Scandinavia AB där stämman beslutade om namnbyte av bolaget till Premium Snacks Nordic AB.
 • Handel i aktienamnet Premium Snacks med kortnamnet SNX trädde i kraft den 9 november på handelsplatsen Spotlight Stock Market där bolagets aktie är noterad sedan 2014.
 • Under slutet av oktober månad gick Folkhälsomyndigheten i Sverige ut med skärpta allmänna råd till allmänheten. Detta skapar osäkerhet kring hur kundströmmar och kundbeteende kommer att påverka försäljningsutvecklingen under sista kvartalet 2020.
 • En prissänkning genomfördes under oktober mot marknaden med anledning av den stärkta svenska kronan.

 

Resultatprognos för helåret 2020 oförändrad

Styrelsen står fast vid senast lämnad prognos till att omsättningen år 2020 bedöms uppgå till 325 MSEK och EBITDA till intervallet 13–15 MSEK. Prognosen grundas på att den svenska kronan inte kraftigt försvagas utifrån nuvarande nivåer.

Läs hela rapporten här:

SNX Delårsrapport Q3 2020